پویان مسعودی فر

پویان مسعودی فر

پویان مسعودی فر متولد سال 1361، دارای مدرک دکترای مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تهران، مولف، مدرس و مشاوره مدیریت پروژه می باشد.

کتاب های پویان مسعودی فر