بیل شول

بیل شول

بیل شول به عنوان یک درمانگر برای مرکز توسعه انسانی خدمت کرد و یکی از بنیانگذاران مرکز بهبود عملکرد انسان بود که در آنجا تحقیقات امواج مغزی را انجام می داد.

کتاب های بیل شول

نیروهای مرموز در اهرام مصر