روزا کرم پور

روزا کرم پور

روزا کرم پور استادیار، رشته جامعه شناسی- گروه آموزشی جامعه شناسی -دانشکده علوم اجتماعی وارتباطات ورسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشد.

کتاب های روزا کرم پور

چرخش نخبگان در عصر قاجار