نجاد علی الماسی

نجاد علی الماسی

نجادعلی الماسی (زاده ۱۳۲۰ در کرمانشاه) حقوق‌دان و استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌باشد. وی هم‌اکنون رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان و سردبیر دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه حقوق اسلامی و عضو هیئت تحریریه دوفصلنامه آموزه‌های حقوقی گواه و دوفصلنامه حقوق بشر می‌باشد.

کتاب های نجاد علی الماسی

تعارض قوانین