جورج ای دیتر

جورج ای دیتر

جورج ای دیتر در حال حاضر رئیس بخش مهندسی و استاد مکانیک است. مهندسی در دانشگاه مریلند. نویسنده مدرک کارشناسی خود را دریافت کرده است.

کتاب های جورج ای دیتر

متالورژی مکانیکی