بابک شکری

بابک شکری

بابک شکری مترجم ایرانی متولد سال 1344 می باشد.

کتاب های بابک شکری

الکترودینامیک پیشرفته