کیمبرلی جین پریور

کیمبرلی جین پریور

من از دانش آموزان مدارس با نیازهای اضافی حمایت می کنم، بر دانش آموزان دانشگاه در طول امتحانات نظارت می کنم و در انتخابات دولتی کار می کنم. اشتیاق من مشاهده، عکاسی و نوشتن در مورد رفتار حیوانات است.

کتاب های کیمبرلی جین پریور

استتار ماهرانه


زره حیرت آور


تقلید و هم زیستی


رفتار فریبکارانه


تهاجم و دفاع در جهان حیوانات