حمیدرضا برقعی

حمیدرضا برقعی

حمیدرضا برقعی، شاعر آئینی و شاگرد محمدعلی مجاهدی (پروانه) است. نخستین اثر وی با نام طوفان واژه ها که مجموعه ای از اشعار آئینی است، در سال ۸۷ منتشر شده و با استقبال زیادی مواجه شد. برقعی هدف خود از سرودن این اشعار را برقراری تعامل بیشتر و بهتر میان شعر آیینی عامه پسند و قابل ارائه در هیئت های مذهبی با شعر خاص پسند و قابل ارائه در همایش های جدی ادبیات مطرح کرده است. موضوعات مهدوی، علوی، فاطمی و عاشورایی بیشترین حجم این مجموعه را به خود اختصاص داده اند. کتاب های رقعه وتحریرهای رود، گزیدهٔ اشعار عاشورایی دیگر آثاری است که از این نویسنده به چاپ رسیده است

کتاب های حمیدرضا برقعی

یحیی


قبله مایل به تو


طوفان واژه ها


رقعه


تحیر: مثنوی غزل علوی‮


آن سلام آشنا


در آغوش پرچم


سفره ی رنگین


دست های مهربان