گرم مک ری برنت

گرم مک ری برنت

کتاب های گرم مک ری برنت

ناپدیدشدن ادل بودو


پروژه خونین او


بیشتر بخوانید

لذت کشف حقیقت در داستان های جنایی

داستان های جنایی، یکی از قواعد اساسی قصه گویی را به آشکارترین شکل نشان می دهند: «علت و معلول»