تانیا داوری

تانیا داوری

استاد تانیا داوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های تانیا داوری

آشنایی با اختر فیزیک ستاره ای