عیسی کشاورز

عیسی کشاورز

 دکتر عیسی کشاورز دانشگر صنایع فرهنگی در خصوص تغییر پارادایم نظام سرمایه گذاری می باشد.

کتاب های عیسی کشاورز

تبلیغات و فرهنگ