محمدحسن ابریشمی

محمدحسن ابریشمی

مرورِ خاطرات و زندگی‌نامه استاد محمدحسن ابریشمی را از سال 1318 آغاز می‌کنیم. یعنی زمانی که در تربت حیدریه متولد شد. جالب است که نام خانوادگی این پژوهشگر، در باب مباحث تاریخ کشاورزی ایران هم به نوعی با امور فلاحتی ارتباط دارد که در این باره چنین می‌گوید: «نام‌خانوادگی من از این جهت «ابریشمی» است که نیای بزرگم (حاج ملا احمد شَعرباف یزدی؛ «شَعرباف: بافندة پارچة ابریشمی ممتاز» ) در عهد ناصرالدین شاه از یزد به تربت حیدریه مهاجرت کرده و با فرزندانش (حاج‌ملا‌رجبعلی و حاج‌ملا غلامحسین) به اشاعه علم و پیشة کشاورزی و نوغانداری مشغول شده‌اند؛ پدرم (حاج‌علی‌اکبر پیله‌کش) متولد 1269 در تربت حیدریه شیوة پدر (حاج‌غلامحسین) را دنبال کرد و به کسب علم و کار کشاورزی و تولید ابریشم پرداخت، و با تأسیس ادارة سجل احوال در سال 1307 نام‌خانوادگی «ابریشمی» گرفت، و در اردیبهشت 1322 درگذشت، روانش شاد باد».

کتاب های محمدحسن ابریشمی