هوشنگ پیرالهی

هوشنگ پیرالهی

هوشنگ پیرالهی سال تولد 1318 استاد رشته شیمى آلى دانشكده علوم دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های هوشنگ پیرالهی

شیمی آلی تجربی نوین