محمدجعفر آقایی

محمدجعفر آقایی

محمدجعفر آقایی رئیس گروه زیست بانک ستاد توسعه زیست فناوری و نویسنده ایرانی متولد سال 1345 می باشد.

کتاب های محمدجعفر آقایی

ذخایر توارثی گیاهی