جمال عبدالملکی

جمال عبدالملکی

جمال عبدالملکی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا متولد ۱۳۶۳ می باشد.

کتاب های جمال عبدالملکی