سعید صحت

سعید صحت

سعید صحت ، متولد 1350 ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبائی است.

کتاب های سعید صحت