خداداد خدادادی دشتکی

خداداد خدادادی دشتکی

خداداد خدادادی دشتکی ، متولد 1350 ، عضو هیئن علمی دانشگاه پیام نور اصفهان است. او دارای مدرک کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی دارد.

کتاب های خداداد خدادادی دشتکی