سید پدرام موسوی

سید پدرام موسوی

سید پدرام موسوی ، متولد 1357 ، مدرس در حوزه مدیریت کسب و کار است. او دارای مدرک کارشناسی روابط عمومی ، کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و دکتری مدیریت است.

کتاب های سید پدرام موسوی