کیمیا سادات میرکمالی

کیمیا سادات میرکمالی

کیمیا سادات میرکمالی ، متولد 1364 ، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد است.

کتاب های کیمیا سادات میرکمالی