مهدی بشیرپور

مهدی بشیرپور

مهدی بشیرپور ، متولد 1372 ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی است.

کتاب های مهدی بشیرپور