روبرتا میناتسی

روبرتا میناتسی

روبرتا ميناتسي دانشیار دانشیار مدیریت و بازاریابی گردشگری در دانشگاه اینسوبریا است.

 

 

کتاب های روبرتا میناتسی