مرتضی صنایعی

مرتضی صنایعی

آغاز فعالیت هنری مرتضی صنایعی از سال ۱۳۶۲ است و وی دانش آموخته اساتیدی چون ناصر پورحسین خلیل ملکی، هوشنگ پورآزاد و زندیاد استاد محمد علی حدادیان است و تکمیل ردیف زنده یاد عبدالله خان دوامی و تکنیک صدا را نیز نزد استاد محمد علی کیانی نژاد سپری کرده است.

کتاب های مرتضی صنایعی