ماری اوبینه

ماری اوبینه

ماری اوبینه سردبیر مجله Pomme d'Api بود. او بیش از 20 سال است که هر ماه داستان های Petit Ours Brun می نویسد. او همچنین سردبیر مجله هزار و یک داستان (Fleurus) بود. او اکنون خود را وقف نوشتن کرده و برای ناشران مختلف کار می کند. او نویسنده چندین کتاب در مجموعه Les question des petits (Bayard Jeunesse) است.

کتاب های ماری اوبینه

ارباب باغ


درخت دو شاخه


اسب پادشاه


سرزمین ارواح