علیرضا جلالی فراهانی

علیرضا جلالی فراهانی

دکتر علیرضا جلالی فراهانی مدیر امور تحولات و استراتژیک بانک ملت، مدرس و مولف می باشد.

کتاب های علیرضا جلالی فراهانی

استراتژی در 75 برداشت