کریس جنکس

کریس جنکس

کریس جنکس (12 ژوئن 1947)، استاد جامعه شناسی و معاون آموزشی دانشگاه برونل است. او کتاب های متعددی در زمینه فرهنگ، جامعه شناسی و دوران کودکی نوشته است. او به نظریه های جامعه شناختی، پساساختارگرایی و هترولوژی، دوران کودکی، نظریه فرهنگی، فرهنگ بصری و شهری و افراط در رفتار علاقه مند است.

کتاب های کریس جنکس

دوران کودکی