ابن یزدانیار همدانی

ابن یزدانیار همدانی

ابوبکر حسین بن علی بن یزدانیار ارموی از عرفای ایرانی در سدۀ ۳ و ۴ قمری است.

کتاب های ابن یزدانیار همدانی

روضه المریدین