مسعود چقازردی

مسعود چقازردی

مسعود چقازردی نویسنده و مترجم ایرانی متولد ۱۳۵۶ می باشد.

کتاب های مسعود چقازردی

الکترونیک 2


تکنولوژی برق (جلد سوم )


تکنولوژی برق 1


تکنولوژی برق 4