مسعود چقازردی

مسعود چقازردی

مسعود چقازردی نویسنده و مترجم ایرانی متولد ۱۳۵۶ می باشد.

کتاب های مسعود چقازردی

تکنولوژی برق 1


الکترونیک 2


تکنولوژی برق 4