حنیف افخمی ستوده

حنیف افخمی ستوده

حنیف افخمی ستوده  دارای دکتری ادبیات فارسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. او در سال ۱۳۹۳ از رساله خود با عنوان بازاندیشی بلاغت دفاع کرده است. از جمله مقالات منتشر شده اوست: تبیین معانی علی در تفسیر کشاف بر مبنای استعاره های مفهومی؛ «را»ی اضافی/ ملکی؛ عبدالقاهر جرجانی و دیدگاههای نوین در نقد ادبی؛ نهاد ادبی.

کتاب های حنیف افخمی ستوده

المپیادهای ادبی ایران 1