سید هاشم میرلوحی

سید هاشم میرلوحی

سیدهاشم میرلوحی متولد سال 1334، نویسنده و استاد دانشگاه است. چندین کتاب درباره بحث حقوق بشر و آمریکا و دموکراسی آمریکایی دارد که می‌توان به کتاب‌های، «یوسرائیل و صهیوناکراسی: ایالات متحده اسرائیل و سلطه صهیونیسم بر مردم»، «آمریکا بدون نقاب» اشاره کرد.

کتاب های سید هاشم میرلوحی