سعید شاپوری

سعید شاپوری

سعید شاپوری ، متولد 1340 میاندوآب ، ویسنده , کارگردان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی است. او دارای مدرک کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران، کرشناسی ارشد سینما از دانشگاه تهران و دکتری فلسفه هنر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است.

کتاب های سعید شاپوری

بعد از مراسم