مریم ترنج

مریم ترنج

مریم ترنج ، متولد 1360 ، مدیر یک شرکت تبلیغاتی ريا، نوسنده و شاعر است . او دارای مدرک کارشناسی اقتصاد بازرگانی و کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی است.  

کتاب های مریم ترنج

دختر تیمور