بهاره نوروزی سده

بهاره نوروزی سده

بهاره نوروزی سده ،دارای مجموعه های چاپ شده این زن بی عبور سایه ها مردنی ست ()نشربوتیمار() چشم هایم در ماهی تابه سوخت(نشر ماهتاب غرب) هوای خانه را عطر می زند (نشر هشت) رویای خیس زاینده رود (نشرگیومه) و در حال انتشار زنی در افغانستان مرا تکثیر می کند

کتاب های بهاره نوروزی سده