ادیت رول

ادیت رول

ادیت راول (1955) یک رمان نویس اسرائیلی-کانادایی است که در مونترال کانادا زندگی می کند.

کتاب های ادیت رول

گربه