مسعود مستقیم

مسعود مستقیم

مسعود مستقیم ، متولد 1348 ، دکتری تخصصی Ph.D منابع طبیعی و آموزش کشاورزی پایدار دارد. او نویسنده کودکان و نوجوانان نیز هست.

کتاب های مسعود مستقیم

پرندگان


جانوران اهلی


جانوران وحشی