کریس هاولی

کریس هاولی

کریس هاولی معاون مدیر پروژه در شرکت علوم کامپیوتر است و مسئول چندین دوره آموزشی سلاح های کشتار جمعی در برنامه بین المللی مقابله با تکثیر در همکاری با وزارت دفاع آمریکا، اف بی آی و... است.

کتاب های کریس هاولی