ابراهیم عبدی پور فرد

ابراهیم عبدی پور فرد

دكتر ابراهیم عبدی پور فرد ، متولد 1345، عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه دولتی قم است. او لیسانس حقوق (1369-1365) ، پردیس قم دانشگاه تهران ،  فوق لیسانس حقوق خصوصی (1373-1370) ، دانشكده حقوق دانشگاه تهران و دكتری تخصصی حقوق خصوصی (1379-1373) ،دانشكده حقوق دانشگاه تهران را دارد.

4. تحصیلات حوزوی 

کتاب های ابراهیم عبدی پور فرد

حقوق تجارت 1