علیرضا حسن زاده

علیرضا حسن زاده

علیرضا حسن زاده در سال 1350 در شهر رشت بدنیا آمد. وی انسان شناس، رمان نویس و شاعر است که برای مردم بلوچ سروده است. ایشان که در زمینه تحلیل افسانه‌های عامیانه نامی آشنا و البته پژوهشگری با اعتبار است، 

کتاب های علیرضا حسن زاده

پری کشی


تراژدی خریت


کودکان و جهان افسانه


نادرشاه و دختر کولی