تارا سالک

تارا سالک

تارا سالک مترجم ایرانی متولد سال 1368 می باشد.

کتاب های تارا سالک

سفر بارباپاپا


خانه ی بارباپاپا


کشتی فضایی بارباپاپا


مدرسه ی بارباپاپا


درخت بارباپاپا


تعطیلات بارباپاپا


تآتر بارباپاپا


زمستان بارباپاپا


بارباپاپا در مریخ


بارباپاپا 1


مینی نخ 5


مینی نخ 6


مینی نخ 7


من و مامان


من و بابابزرگ


من و مامان بزرگ


من و دوستم


من و بابا


من و خانم معلم