فاطمه پورمسجدیان

فاطمه پورمسجدیان

فاطمه پور مسجدیان، متولد 1342، استادیار حقوق گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی واقتصاد دانشگاه الزهرا است.

کتاب های فاطمه پورمسجدیان