لیندا گروت

لیندا گروت

لیندا گروت که استاد معماری در کالج معماری و شهرسازی تاوبمن دانشگاه میشیگان است، حوزه های تحقیقاتی لیندا گروت شامل طراحی و روش ها، معنای محیطی، زیبایی شناسی تجربی، نظریه مکان، مسائل جنسیتی و اقلیت ها در آموزش معماری و فرآیندهای مشارکتی است.

کتاب های لیندا گروت