شاه کلیم الله جهان آبادی چشتی‏‫

شاه کلیم الله جهان آبادی چشتی‏‫

خواجه شاه کلیم-الله جهانابادی (شاه كليم الله جهانابادي) ب. نورالله ب. احمد المعمار الصیدقی (1650-1729) از قدیس های برجسته چیستی در اواخر دوره مغول بود و در احیای طریقه (مسیر) چیستی و میر سید علی همدانی نقش داشت. پدرش نورالله از ستاره شناسان و خوشنویسان سرشناس بود. او نوه استاد احمد لاهوری، معمار تاج محل و لعل قیلا بود.

کتاب های شاه کلیم الله جهان آبادی چشتی‏‫