سلیمه ولی پور جمنانی

سلیمه ولی پور جمنانی

سلیمه ولی پور جمنانی نویسنده ایرانی که متولد ۱۳۳۴ میباشد و در حوزه جغرافیا و بوم گردی فعالیت دارند.

کتاب های سلیمه ولی پور جمنانی