تارا رضاپور

تارا رضاپور

تارا رضاپور متولد سال 1366، دارای دکترای روانشناسی باليني است. وی عضو هيات علمي دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي دانشگاه پردیس البرز دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های تارا رضاپور

باشگاه مغز + پلاس


مغز من در گذر زمان


باشگاه مغز کودکان 3


باشگاه مغز کودکان 2


باشگاه مغز کودکان 1


باشگاه مغز 1


کتابچه راهنمای مغز