مجد

انتشارات مجد

کتاب های انتشارات مجد

قانون اساسی مدنی


قانون صدور چک


حقوق بین الملل خصوصی


متون حقوقی


حقوق اسرای جنگی


صد روز در تاریخ حقوق


حقوق تجارت 1


حقوق تجارت 2


مجموعه قوانین مالکیت های فکری


هنر استدلال


کمال گرایی و بی طرفی


قانون نظارت بر رفتار قضات


آزمون های جدید وکالت


یادداشتهای محکمه جلد 2


مجموعه قوانین حقوق عمومی


تست حقوق تجارت


امور حسبی


قانون شوراهای حل اختلاف


اسلام و حقوق بشر


مجموعه کامل مقررات وکالت


حقوق اداری


مجموعه قوانین و مقررات اراضی


قانون مجازات اسلامی


قانون جدید آیین دادرسی کیفری


حقوق بین الملل عمومی


محشای قانون مجازات اسلامی


شروط ضمن عقد


مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی


مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی


قانون ثبت احوال


قوانین و مقررات پولی و بانکی


قانون مطبوعات


حقوق اساسی


ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه


حقوق اموال و مالکیت


قانون امور حسبی


قانون شهرداری


قانون موجر و مستاجر


متون فقه


قانون مالیاتهای مستقیم


قانون خانواده


فرهنگ حقوقی مجد


قانون بیمه


قانون کار


حقوق کار


قانون ثبت


قانون مدنی


قانون تجارت


حقوق مدنی 6 : عقود معین 1


محشای قانون مجازات اسلامی


مجموعه قوانین کاربردی مجد


همراه حقوقدان 1402


درس آزمون حقوق اساسی


در کوی نیکنامی


عدالت


فقه روشی


شرح جامع اصول فقه


حقوق جهانی فوتبال


حقوق کارگران و بیمه شدگان


قوانین مالیاتی


درآمدی بر حقوق مقاومت


تابعیت و جنسیت


حقوق جزای اختصاصی 2


حقوق کیفری اقتصادی 2


حقوق جزای اختصاصی 1


بایسته های حقوق جزای اختصاصی


حقوق جزای عمومی 1


حقوق جزای عمومی 2


حقوق جزای عمومی 3


کیمیای وکالت


حقوق تجارت 3


تغییر سرمایه شرکت های تجاری


نظریه شرکت عملی


آموزش جامع مناقصات


حقوق قراردادهای نوین


حقوق وقف


تابعیت فرزندان مادران ایرانی


حقوق قراردادها و تعهدات (جلد 1)


قانون آیین دادرسی کیفری


قانون مجازات اسلامی


حقوق اراضی و املاک


شنود غیر مجاز


حقوق ثبت املاک و اسناد


حقوق بانکی


حقوق اساسی


بزهکاری اطفال و نوجوانان


حقوق جزای اختصاصی 4


تفسیر شرط داوری


آیین دادرسی مدنی 1


حقوق تجارت 4


رساله عملی در وجه التزام


متون فقه


فلسفه حقوق


آیین نگارش آراء قضائی


حقوق تجارت 1


آیین دادرسی مدنی


محشای قانون جرایم رایانه ای


حقوق تجارت 3


7 تیک حقوق مدنی (1 تا 8)


اشخاص و حمایت های حقوقی


حقوق ثبت


منشور سازمان ملل متحد


حقوق شهری و شهرسازی


ارث


مباحث حقوقی لمعه دمشقیه


سقوط تعهدات


حقوق جزای عمومی


حقوق جزای اختصاصی


حقوق مدنی 3 : تعهدات


مجموعه سوالات متون فقه


نیستان


حقوق مالکیت فکری و تجاری سازی


حقوق محیط زیست فضای ماورای جو


حفاظت از گونه های زیستی


اهداف توسعه پایدار سند 2030


پلیس اداری


اعمال اداری


محاضرات فی القانون العام


حقوق و تکالیف صاحبان مشاغل


حقوق عامه


حقوق بین الملل بشر دوستانه


حقوق بشر و وضع قانون اساسی


مسئولیت پزشک


حقوق سلامت عمومی


حبس انفرادی از دیدگاه اسلام


حقوق بین الملل اینترنت


حقوق کیفری اقتصادی 1


جرایم علیه اموال و مالکیت


جرایم علیه اشخاص


فلسفه قضاوت


کانت و قانون صلح


قوانین کیفری ترکیه


قانون مجازات عراق


قواعد آزادی قراردادی


حقوق قراردادها در قرآن


قوانین وقفی


مسئولیت مدنی در فضای سایبر


اشخاص و محجورین


قانون مدنی و تجارتی


حقوق و قراردادهای نفت و گاز


جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص


حقوق آب


آیا حقوق بشر ؟


اصول آیین دادرسی کیفری ایران


کتاب کوچک عدالت ترمیمی


کلیات حقوق جزا


شهر در پرتو رویه قضایی


حقوق اداری 1


حقوق اداری 2


حقوق تطبیقی


اصول حقوق قرارداد اروپا


حقوق تجارت و بازرگانی


مجموعه محشای قانون صدور چک


حقوق تجارت


حقوق مدنی


اصول حاکم بر قرارداد IPC


نظارت قضایی بر مقررات دولتی


حقوق استخدامی


جستاری در حقوق ارتباطات


از جنگ سرد تا جنگ سایبری


دادگاه ویژه عراق


استرداد مجرمان


حفظ امنیت مرزها


نخستین قوانین کیفری ایران


حقوق کیفری ارز


مبانی فقهی شورای حل اختلاف


آیین دادرسی مدنی


حقوق عمومی اقتصادی 2


حقوق بازرگانی ورشکستگی


قوانین و مقررات بورس


مقتضای قراردادها


وضعیت حقوقی «قرارداد ممنوع»


قواعد امری قراردادها


خسارت تأخیر تأدیه


مسئولیت مدنی مالک


حقوق مدنی (8)


شرطیت امانت برای حضانت


درس نامه حقوق تعهدات


حقوق ساختمان


تاریخ تحولات حقوق کیفری


حقوق جامع آپارتمان نشینی


قواعد عمومی قراردادها


ناگفته های زبان عربی


درس نامه حقوق جزای اختصاصی


حقوق در حریر شعر


دعاوی طاری و شرایط اقامه آن


جامعه شناسی جنایی


مسئولیت های خارج از قرارداد


یادداشتهای محکمه جلد 1


قوانین و مقررات منابع طبیعی


اصول فقه


آیین دادرسی کیفری


حقوق بیمه


آیین دادرسی مدنی


پیکار با تروریسم


درس نامه حقوق جزای عمومی


درس نامه حقوق ثبت و متون فقه


درسنامه مبادی علم فقه


درس نامه متون فقه 2


آزمون های جدید استخدام قضات


قواعد فقه


نگاهی نو به اصول فقه


درآمدی بر اصول فقه


عناوین الفقه


عناوین الفقه


حمایت حقوقی از اسرار تجاری


تروریسم هسته ای


حقوق عمومی 1


حقوق عمومی 2


حقوق عمومی 3


زیست فناوری و کرامت انسانی


نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد


حقوق کنسولی


اخلاق عمومی در حقوق کیفری


حق سکوت متهم


تکالیف ضابطان دادگستری


بزه دیدگی مهاجران


جایگاه عدالت ترمیمی


حقوق کیفری عمومی مواد مخدر


جرایم رانندگی و مجازات آن


جرم حکومتی


قانون جرم سیاسی در بوته نقد


جرایم علیه اموال و مالکیت


کتاب مرجع داوری


داوری در رویه قضایی


محشای قانون آیین دادرسی مدنی


قضاوت و میزان آن


درآمدی بر حقوق داوری سایبری


آیین دادرسی مدنی


پدیدار شناسی عنصر علم و آگاهی


سازمان بین المللی دریانوردی


حقوق انتقال الکترونیکی وجوه


حقوق بیع کالا در انگلستان


حقوق رقابت


حقوق تجارت 3


حقوق تجارت 1


قراردادهای الکترونیکی


ساختار مسئولیت مدنی


حقوق خانواده


نکات مختصر حقوق مدنی


نظریه «حق» و «حکم»


شرح حقوق مدنی


آشنایی با اصطلاحات حقوقی


فقه تطبیقی استدلالی


شهر و حقوق شهروندی


حقوق اداری اموال


حقوق اساسی 1 و 2


جرم رایانه ای و بزه دیدگی زنان


جرم شناسی ورزشی


جستارهایی در حقوق جزای عمومی


نظریه های حقوقی و لوایح


آیین دادرسی مدنی 2


آیین دادرسی مدنی 3


حقوق طبیعی و حقوق موضوعه


روش تحقیق در علم حقوق


یادداشتهای محکمه جلد 3


قرارداد حق العمل کاری


سبب خارجی در مسئولیت مدنی


اجاره در نظم حقوقی کنونی


دکترین عذر عام در قراردادها


قصد و اراده


اندیشه های حقوق اداری


حقوق نشر


محشای قانون شهرداری


حقوق تخلفات اداری


درآمدی بر حقوق اداری


حقوق انتخابات دموکراتیک


حقوق کیفری جرایم رایانه ای


حقوق عمومی اقتصادی 1


حقوق تجارت 1


حقوق مدنی ارث 1


حقوق مدنی ارث 2


آموزش دوره حقوق مدنی «1 تا 8»


مباحث حقوقی تحریرالوسیله


تملک اراضی توسط شهرداری ها


دعاوی خانوادگی


اجرای احکام مدنی


حقوق حمل و نقل دریایی


روان شناسی قضایی (جلد 1 و 2)


قواعد فقهیه 1


اجرای احکام کیفری


ترجمه GCSE Law


قانون مدنی در رویه قضایی


شیوه نوین گفتگوی بازرگانی


واژگان تخصصی حقوق کیفری


فرهنگ حقوقی


درس نامه متون فقه 1


یاد ایامی


اسلام و حقوق بشر


قواعد کاربردی اصول فقه


مباحث حقوقی اصول فقه


اصول فقه پیشرفته


قواعد فقه


کشف الاحتجاج


ترجمه و شرح تطبیقی لمعه


فقه استدلالی


تضعیف شهرت علامت تجاری


حقوق مالیه اختصاصی


حقوق اساسی تطبیقی


اندیشه های حقوق عمومی 2


حق بر سواد رسانه ای


حق بر توسعه


دادگاه های کیفری بین المللی


حقوق بین الملل و فلسفه


توسعه ی حقوق بین الملل دریاها