جایزه ی هاینریش بل

جایزه ی هاینریش بل

جایزه ی هاینریش بل، جایزه ای ادبی است که به افتخار این نویسنده ی برنده ی جایزه ی نوبل در شهر کلن آلمان برگزار می شود. این جایزه به صورت همه ساله از 1980 برپا می شد اما از سال 1985، با نام فعلی خود شناخته شده است. جایزه ی هاینریش بل از سال 1993 هر دو سال یک بار برگزار شده است. برای مدتی، مبلغ جایزه 20000 یورو بود اما اکنون به برنده حدود 30000 یورو تعلق می گیرد.

کتاب های جایزه ی هاینریش بل

دام گستر


برنده ی جایزه ی هاینریش بل سال 2009

معرفی چند اثر
معرفی کتاب دام گستر
رمانی پیچیده و جذاب.
Publishers Weekly