ادبیات پاکستان

ادبیات پاکستان

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات پاکستان

آبرو


سایه های سوخته


نامزد جایزه Orange سال 2009

آب نبات چوبی قرمز بزرگ


برنده جایزه بادبادک طلایی SCBWI سال 2011

یک همسر خوب


از کتاب های برگزیده به انتخاب «واشنگتن پست»

پاکستان


×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های آموزشی
+ نمایش بیشتر
کمتر