کتاب شکستن مرزها

Breaking Boundaries
دانش سیاره ما
کد کتاب : 63567
مترجم :
شابک : 978-6227590272
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 280
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 2021
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 3 اردیبهشت

معرفی کتاب شکستن مرزها اثر یوهان روکستروم

خـوب، فقـط تصـور کنیـد کـه امـروزه چـه تعـداد سیاسـتمدار برجسـته، روزنامـه، تلویزیـون، چهـره سرشــناس، ســلبریتی و افــراد تأثیرگــذار در جهــان وجــود دارنــد. تصــور کنیــد اگــر تعــداد کمــی از آنهــا شــروع بــه تبلیــغ و معرفــی بحــران آب و هوایــی) اقلیمــی (ماننــد بحــران کنونــی کننــد، چـه خواهـد شـد. تصـور کنیـد ایـن اطلاعـات تـا بـه کجـا پخـش خواهـد گردیـد. تصـور کنیـد میلیونهـا نفـر از مـردم عـادی مثـل مـن و شـما واقعـا از آنچـه در مقابـل مـا قـراردارد آگاه شــوند. ســپس همه چیــز یــک شــبه تغییــر میکنــد. مــا هنــوز هــم میتوانیــم ایــن کار را انجـام دهیـم، امـا بـه شـرطی کـه حقیقـت را بیـان کنیـم. مــردم غالبــا از مــن میپرســند آیــا می تــوان کاری انجــام داد کــه واقعــا در ایــن بحــران تفاوتــی ایجـاد کنـد و اگـر چنیـن اسـت، آن کار چیسـت؟ پاسـخ مـن همیشـه ایـن اسـت: تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت خودتـان را آگاه نـگاه داریـد و آمـوزش دهیـد و سـپس ایـن آگاهـی را بـه دیگـران نیــز انتقــال دهیــد؛ زیــرا هنگامی کــه معنــای کامــل و پیامدهــای واقعــی وضعیــت کنونی مــان را درک کردیـد، آنـگاه خواهیـد دانسـت کـه بایـد چـه کار کنیـد. امیـد مـا بـه حقایـق و اطلاعاتـی اسـت کـه بهتریـن دانـش موجـود را تشـکیل میدهنـد و ایـن دانـش میتوانـد به سـرعت و به انـدازه کافـی گسـترش یابـد. آنجاسـت کـه وارد داسـتان خواهیـد شـد و خوانـدن ایـن کتـاب کمـک شـایانی بـه شـما در ایـن زمینـه خواهـد کـرد.

کتاب شکستن مرزها