علی قلی پور

علی قلی پور

علی قلی پور متولد سال 1358، نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های علی قلی پور

پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی


خیابان صحنه است