رسول جعفریان

رسول جعفریان

رسول جعفریان، روحانی و پژوهشگر تاریخ ایرانی است، وی اکنون استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، رئیس کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایرانو رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 10


مهدیان دروغین


تاریخ تشیع در ایران (2جلدی)


پنجاه سفرنامه حج قاجاری


تاریخ ایران


منابع تاریخ اسلام


حیات فکری-سیاسی امامان شیعه


مقالات و رسالات تاریخی 7


بر بال ملائک


مقالات و رسالات تاریخی 9


مقالات و رسالات تاریخی 8


تاملی در نهضت عاشورا


متون سیاسی-مذهبی دوره پهلوی


انجیل نادر شاهی


مقالات و رسالات تاریخی 5


مقالات و رسالات تاریخی 6


تاملی در نهضت عاشورا


مقالات و رسالات تاریخی 2


مقالات و رسالات تاریخی 1


از دربند تا قطیف


مناظره مسلمان و مسیحی


جامع المقدمات


نگار و نگاره


سیاست و فرهنگ روزگار صفوی


چهارده سفرنامه حج قاجاری دیگر


تاریخ خلفا