رسول جعفریان

رسول جعفریان

رسول جعفریان، روحانی و پژوهشگر تاریخ ایرانی است، وی اکنون استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، رئیس کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایرانو رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 12


مقالات و رسالات تاریخی 11


تاملی در نهضت عاشورا (وزیری)


جامع المقدمات


درس هایی درباره فرق اسلامی


تحفه خاقانیه


سیره نبوی


پنجاه سفرنامه حج قاجاری


مناظره مسلمان و مسیحی


تاریخ تشیع در ایران (2جلدی)


منابع تاریخ اسلام


الفاظ کفر فارسی در فقه حنفی


مقالات و رسالات تاریخی 10


مهدیان دروغین


تاریخ ایران


حیات فکری-سیاسی امامان شیعه


مقالات و رسالات تاریخی 7


هیچ وقت علم را جدی نگرفته ایم


بر بال ملائک


مقالات و رسالات تاریخی 9


مقالات و رسالات تاریخی 8


متون سیاسی-مذهبی دوره پهلوی


انجیل نادر شاهی


مقالات و رسالات تاریخی 6


مقالات و رسالات تاریخی 5


مقالات و رسالات تاریخی 2


مقالات و رسالات تاریخی 1


از دربند تا قطیف


نگار و نگاره


چهارده سفرنامه حج قاجاری دیگر


سیاست و فرهنگ روزگار صفوی


تاریخ خلفا


موسوعه المراه فی الاخبار و الآثار


آثار اسلامی مکه و مدینه