رسول جعفریان

رسول جعفریان

رسول جعفریان، روحانی و پژوهشگر تاریخ ایرانی است، وی اکنون استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، رئیس کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایرانو رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های رسول جعفریان

درس هایی درباره فرق اسلامی


تحفه خاقانیه


سیره نبوی


پنجاه سفرنامه حج قاجاری


تاریخ تشیع در ایران (2جلدی)


منابع تاریخ اسلام


مقالات و رسالات تاریخی 10


مهدیان دروغین


تاریخ ایران


حیات فکری-سیاسی امامان شیعه


مقالات و رسالات تاریخی 7


هیچ وقت علم را جدی نگرفته ایم


بر بال ملائک


مقالات و رسالات تاریخی 9


مقالات و رسالات تاریخی 8


تاملی در نهضت عاشورا


متون سیاسی-مذهبی دوره پهلوی


انجیل نادر شاهی


مقالات و رسالات تاریخی 6


مقالات و رسالات تاریخی 5


مقالات و رسالات تاریخی 2


مقالات و رسالات تاریخی 1


از دربند تا قطیف


مناظره مسلمان و مسیحی


جامع المقدمات


نگار و نگاره


چهارده سفرنامه حج قاجاری دیگر


سیاست و فرهنگ روزگار صفوی


تاریخ خلفا