معصومه قاراخانی

معصومه قاراخانی

معصومه قاراخانی متولد سال 1356، عضو هیئت علمی گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی، نویسنده و استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی می باشد.

کتاب های معصومه قاراخانی